$config['encryption_key'] = 'PqHlkDBSbuclGrYPmJO0aZGJWMMKXUve';