$config['encryption_key'] = 'PvBMmUbe5SFM1OIO4ekeeUa6tG9IzYKI';