$config['encryption_key'] = 'EVw9k2cKRlxjgxRKkhvvMfXEyJpdDgdB';