$config['encryption_key'] = 'lfUlsbHvPiDVtdy0nCyY9muVwMNry9pt';